"Amerika telah mempersiapkan dan memperlengkapkan alat-alat bagi Wahabi untuk menghuru harakan perpaduan Muslimin, dari itu hendaklah kita memerhati mereka dan memperjelas kepada Umat Islam bahawa Wahabi bertujuan memecahbelahkan harakat umat Islam, sebagaimana Israel ditengah kaum muslimin, Wahabi juga bertugas menjadi musuh dalam selimut.... " Sayyed Ali Khamenei, semoga Allah melanjutkan usianya.

Tuesday, June 2, 2009

Siri Menjawab Syubhah: Mengapa nama Ali dan kekhalifahannya tidak terdapat di dalam al-Quran secara jelas?

Pertanyaan: Mengapa nama Ali dan kekhalifahannya tidak terdapat di dalam al-Quran secara jelas.

Jawaban: Imam Kazim juga pernah ditanya tentang hal ini. Imam menjawab yang pertama al-Quran tidak menjelaskan semua masalah secara terperinci. Seperti tentang Shalat, Allah berfirman: 'Dirikanlah Shalat' akan tetapi tidak dijelaskan tentang berapa rakaatnya. Begitu juga dalam masalah Haji, Zakat dan yang lainnya, Allah (swt) memberi tanggung jawab kepada Nabi (s) untuk menjelaskannya secara terperinci dan Dia jadikan kata-kata Nabi (s) setara dengan al-Quran.

___________________________________
'Apa yang Rasul berikan kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya jauhilah'
Surah al-Hasyr, 7


Begitu juga banyak riwayat sama ada Sunni atau Syiah mengatakan:
_________________________________
Sesungguhnya Jibrail menurunkan Sunnah sebagaimana ia menurunkan al-Quran (menyampaikan Sunnah seperti mana ia menyampaikan al-Quran)

Kita mengakui bahawa terdapat ayat tentang Ali dalam al-Quran.
________________________________
'Sesungguhnya Wali kamu ialah Allah dan Rasulnya dan mereka yang beriman, yang mendirikan Shalat, memberi zakat ketika mereka rukuk'
al-Maidah ayat 55

Ulama-ulama muktabar Ahlusunnah seperti Taftazani, Qusyji, Jurjani sehinggakan para mufassirin mengatakan:

________________________________
Sesungguhnya ayat ini mengenai Ali bin Abi Talib ketika ia memberi cincin kepada seorang peminta.

Tafsir al-Aalusi: 6/166: Sesungguhnya Ayat Ini diturunkan pada Ali karramahu wajhah; 3/602: dan ijma' para Imam Tafsir maksudnya adalah Ali; Syarah al-Tadrib: 368.

Pertanyaan kami ialah, ketika Abu Bakar melantik Umar menjadi Khalifah, ungkapan apa yang dia ucapkan? Apakah Rasul tidak ucapkan ungkapan ini untuk hak Ali?

Jika dengan lafaz Khalifah, Rasulullah telah mengatakan Ali adalah Khalifah sesudahku.

Jika dengan lafaz Wasi, Rasulullah mengatakan Ali adalah Wasi sesudahku.

Jika dengan lafaz Imam, Rasulullah juga mengatakan Ali bin Abi Talib (as) adalah Imam al-Bararah (Pemimpin berbakti).
Yanabi'ul Mawaddah: 2/78; Jami' al-Saghir: 2/177.

Akan tetapi sayang sekali pembahasan ini tidak diterima melalui kebenaran, namun mengikuti kekerasan hati dan kefanatikan.

Semoga Berhasil
Angkatan Penjawab Syubhah
http://reyhane-masoumah.blogspot.com

No comments:

Post a Comment